DOCTOR'S NAME
DATE/TIME at CEYMED
HOSPITAL
DR   (MRS) RAMYA PATHIRAJA
MON,WED,THU,FRI.SAT - 6.30 A.M
GENERAL HOS
 
 
 
PROF.JAYANTHA JAYAWARDENA
MON - FRI - 4.00 P.M & SAT- 11.30 A.M
  
GENERAL HOS
 
 
 
DR.RUKSHAN FERNANDOPULLE
TUE - 6.00 P.M.
  CSTH
 
 
 
DR.VIJITH VIDYABHUSHANA
MON - FRI - 5.00 P.M & SAT - 12.00 P.M.
  PRIVATE
 
 
 
DR.NISHENDRA KARUNARATHNE
SAT - 6.30 P.M.
  ZOYSA HOS
 
SUN - 12.30 P.M
 
 
 
 
DR.M.L.NAJIMUDEEN
SAT - 12.00 P.M.
GENERAL HOS
 
 
 
DR.THILAK DISSANAYAKE
SUN - 10.00 A.M.
CASTLE.HOS
 
 
 
DR.SANATH LANEROLLE
SUN - 1.00 P.M.
PRIVATE
 
 
 
DR.DHAMMIKA SILVA
MON - FRI - 4.15 P.M
CSTH
 
SAT - 12.30 P.M